Důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace o průběhu zápisu do 1. tříd na ZŠ Holice, Komenského 100 pro školní rok 2024/2025

 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:


§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Kritéria pro přijetí na ZŠ Holice, Komenského 100 nebudou stanovena. Škola může dle své kapacity otevřít 2 první třídy.

Zápis se bude konat ve čtvrtek  4. dubna a v pátek 5. dubna 2024.

Doporučení pro rodiče:

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad školní docházky, je vhodné zajistit si doporučující posudky /ošetřující pediatr a školské poradenské zařízení/ před dubnovým termínem zápisu. Pokud dne 4. nebo 5. dubna 2024 budou tyto dokumenty předloženy řediteli školy spolu s žádostí o odklad povinné školní docházky, může povolit odklad již v termínu zápisu.

Upozorňujeme na delší objednací termíny v PPP Pardubice.

Informace pro rodiče předškoláčků

 Zápis do 1. třídy

 Zápisní list pro školní rok 24-25

 

 Zápisní lístek ŠD

 Žádost o odklad 24-25

 Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 24-25