Projekty

Šablony I - Moderní vzdělávání v ZŠ Holice, Komenského

Název projektu: Šablony I - Moderní vzdělávání v ZŠ Holice, Komenského
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006735
Období realizace: 1. 9. 2023 – 31.8. 2025

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Ovoce do škol. Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Projekt „Recyklohraní“

Naše škola se dlouhodobě účastní recyklačního programu Recyklohraní. Školní recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Projekt „Mléko do škol“

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu „Mléko do škol“. Cílem tohoto projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků, snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka a zlepšení stravovacích návyků dětí. Tento program zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond s podporou EU.

Erasmus+ project: From Tradition to Innovation

O PROJEKTU OD TRADICE K INOVACI

Náš projekt s názvem „Od tradice k inovaci“ se zaměřuje především na ochranu nehmotného kulturního dědictví jako jsou tradiční řemesla a zároveň si klade za cíl podpořit technické vzdělávání a zmapovat průmysl a trh práce nejen v dané lokalitě, ale i v zahraničí. Cílem projektu je poskytnout studentům lepší start při výběru povolání.